Notice: Trying to get property of non-object in /home/karamurza/public_html/wp-content/themes/music_college/instrument.php on line 29

Հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու <<Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի կատարած տարեկան աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ Հաշվետվություն-2017 Հաշվետվություն-2016 Հաշվետվություն-2015 Հաշվետվություն-2014

Կանոնադրություն

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու <<Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը Կանոնադրություն

Ռազմավարություն

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու <<Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի ռազմավարությունը Ռազմավարություն